Hazai váraink
Siklósi Vár
Egri Vár
Visegrádi Vár
Cseszneki Vár
Hollókői Vár
Nagyvázsonyi Vár
Vendégkönyvmagyarvarak
VISEGRÁDI VÁR

 a vár rövid története:

A vármegyék kialakulásával foglalkozó történészeink már egy évszázaddal korábban észrevették, hogy a középkorban a területünkön fennálló Pest és Pilis megye eredete magyarvaraknem vezethetõ vissza Szent István koráig. Mindkét megyét ugyanis elég késõn, Pilis megyét 1225-ben, Pest megyét 1255-ben említik elõször az írott források, Felmerült tehát a kérdés, hogy milyen megye létezett a XI-XII. század folyamán az elõbb említettek helyén.
A kérdésre a választ a veszprémi püspökség javára 1009-ben kiadott oklevélben találhatjuk meg. Ebben az oklevélben említik a püspök egyházmegyéjének részeként "Visegrád civitas"-t, azaz Visegrád vármegyét, vagyis a keresett közös õst. Ez a vármegye, hasonlóan a fölötte fekvõ Esztergom, illetve az alatta fekvõ Fejér megyéhez, a Duna két partján lévõ területeket ölelte fel. Székhelye a Sibrik-dombon álló, késõ római erõdítménybõl átalakított vár volt, amely a környéken élõ szlávoktól a X. század végén a Visegrád (magasabb helyen fekvõ vár) nevet kapta.
A Nagy Constantinus császár uralkodása idején, a 320-as évek végén épült, szabálytalan alaprajzú, kb. 130x140 méter alapterületû erõdítmény neve a Notitia Dignitatum alapján Pone Navata volt.
Az egykori római erõdítmény történetének második, bennünket érdeklõ szakasza valamivel az ezredforduló elõtt, a 970-80-as években kezdõdött. Géza fejedelem ugyanis 973 körül Székesfehérvárról a fejedelmi székhelyet az
magyarvarakesztergomi Várhegyre vitte. A Duna-szoros felsõ végét ellenõrzõ esztergomi Várhegyrõl az országot kormányzó Géza fejedelemnek volt elõször szüksége a Sibrik-dombi várra, amely a szoros alsó, Buda felõli bejáratánál áll. A Géza-kori betelepülés bizonyítékait megtaláltuk a kaputorony-belsõben, illetve a vár DK-i részén, ahol kisebb kõházat építettek.
A rendbe hozott és újra használatba vett, most már Visegrádnak nevezett vár ettõl kezdve ellenõrizte a Duna-szoros szárazföldi és vízi útjait és a környéken levõ átkelõhelyeket.
A fejedelmeink és elsõ királyaink vadászó erdõjére, a Pilisre is felügyelõ vár, Szent István uralkodásának kezdetén már megyeszékhely, ispáni vár lett.
A Sibrik-dombi várnak Várhegy felõli feltárt DK-i részében, az elpusztult római kori épületek romjain, a XI. század elején nagyobb méretû kõházat, valószínûleg ispáni lakot építettek. A 16,5 méter hosszú, oldalainál 10 méter, illetve 9 méter széles épületet, a belsõben válaszfal osztotta két egyforma helyiségre.
A K-re nézõ helyiség kõbõl rakott kemencével fûthetõ is volt.
Ebben az idõszakban a várfal tornyain is változtatásokat végeztek. Elfalazták a földszinti bejárati ajtókat, a késõbbiekben bejáratul a tornyokba az elsõ szinten lévõ ajtónyílások vezettek.
magyarvarakAz építkezések a XI. század második felében is folytatódtak:
Szent László uralkodása alatt az egykori kaputornyon történt kisebb átalakítás.
A vár börtönében õriztette Szent László király 1083-ban fogolyként Salamon királyt.
Ma már, 900 év távlatából, nehezen állapítható meg, hogy Salamon börtöne a vár melyik részén lehetett. Arra sem könnyû magyarázatot találni, hogy László miért a visegrádi várban õriztette királyi foglyát. Elhatározásában talán az is közrejátszott, hogy ebben az idõszakban Dömös, az Árpádok Béla-ágának a Duna menti birtokközpontja lehetett, a mellette fekvõ Visegrád viszont az András-ágé, tehát Salamon a "saját" várába került fogolyként.
A visegrádi vármegye székhelye a XII. században osztozott a többi, gazdaságföldrajzi szempontból hasonlóan elõnytelen fekvésû központ sorsában. Ezek a székhelyek romlásnak indultak mivel az ispán mind kevesebbet tartózkodott bennük, s mind többet a saját birtokán, vagy a király kíséretében. A falusi vásárhelyek szintjére lesüllyedõ települések és a XIII. századra korszerûtlenné váló ispáni várak egy részének pusztulását a tatárjárás okozta.
A megszûnõ visegrádi várispánsághoz tartozó népeket kivették a vár fennhatósága alól: a várnépek egy részét a királyi udvarhelyek (Visegrád, Óbuda) alá rendelték, másik részüket a XI. században Nyitra megyében
magyarvarakalapított szolgagyõri vagy galgóci határvárhoz csatolták. Az egykori várjobbágyok a XIII. században kisnemesként tûnnek fel az Óbuda környéki falvakban.
A korai Visegrádot elpusztító tatárjárás után meginduló újjáépítés az új, korszerû vár emelésével kezdõdött. A Sibrik-dombbal átellenben emelt lakótoronyhoz és a várfalakhoz elhordták az ispáni vár köveit és ott építõanyagként újra felhasználták.
A XIII. század elejére végleg megszûnt Szent István-kori vármegyéknek a Duna jobb partján fekvõ felén létrejött királyi erdõuradalomnak, Pilis megyének ispánjai gyakran egy személyben a Fellegvár várnagyait is.
A Sibrik-domb az ásatások tanúsága szerint a késõ középkorban nem volt használatban, az írott források sem tesznek említést az itt lévõ várromokról

TÉRKÉP

magyarvarak

Gombakalauz

Magyar várak

Idegrendszerünk

Pánikbetegségwww.magyarvarak.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!

Diszlexia